X
سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۱۴ ۷
چچ

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهران

نام مسئول واحد
فرزاد مرادی
سمت مسئول واحد
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مهران
تلفن
08428222836
داخلی
-
فکس
08433825459
آدرس
مهران-بلوار امام خمینی-اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهران
شرح وظایف
شرکت در جلسات فرمانداری
انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو
کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها
برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان
هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان
کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی
بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات