X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۴ ۲۲۵۴
چچ

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ایوان

نام مسئول واحد
علی آقابابایی
سمت مسئول واحد
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ایوان
تلفن
08433236621
داخلی
-
فکس
08433233245
آدرس
ایوان-میدان ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه ای-جنب دادگستری-اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ایوان
شرح وظایف
شرکت در جلسات فرمانداری
انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو
کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها
برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان
هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان
کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی
بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات